"... poněvadž latinská abeceda nemůže postačiti pro písmené zaznamenání českého jazyka, pročež ti, kdož píší česky, navzájem se různí, špatně slabikují a tím ztěžují zvuky i při četbě, z těchto důvodů jsem se rozhodl , a jak se domnívám, užitečně, latinskou abecedu pro potřeby českého psaní poněkud zjednodušit, její nedostatky doplnit a rozdílnost liter objasnit."

Mistr Jan Hus,
De Orthographia Bohemica

Jan Hus ovšem nezavedl přímo naše dnešní znaménka, nýbrž takzvaná nabodeníčka.
Inspirován byl pravděpodobně hlaholicí a snad také dokonce jistým filologickým pojednáním z Islandu.
UČS2 = ČS35i

Předkové naši neštítili se někdy ani ani čtyř,
psavše na př. i chzstem místo čtem.
Obtížnému tomu plýtvání literami teprve mistr J.Hus.
maje jistě na zřeteli kyrillici a glagolici, učinil přítrž.
[Ottova encyklopedie obecných vědomostí]

Ať už byl mistr Jan Hus skutečně vynálezcem nebo pouze jedním z prvních uživatelů komprimační ( ! ) metody využívající diakritická znaménka, jistě netušil, že několik staletí technického vývoje zvrátí výhody znamének v nevýhodu. Ony ty čárky, kroužky a tečky mají také háčky. V mobilních telefonech jsou znaky s diakritickými znaménky kódovány v dvoubajtovém režimu UCS2, v důsledku čehož dochází místo úspor k mrhání paměťovou a přenosovou kapacitou. Navíc přestože jejich zobrazení na displeji často možné je, málokterý telefon je umožňuje vkládat.

Jste-li tedy dobrým vlastencem, jenž alespoň občas místo "160 znaku ceskych ci slovenskych" zatouží napsat v SMS "70 znaků českých či slovenských", musel jste k tomu doposud použít skvělého programu Sx35CZ pana Cibulky, čímž jste byl připoután pupeční datovou šňůrou k počítači a přestával být mobilní.

Kořeny našich západoslovanských jazyků jsou ovšem na východě, kde Slované píší onou tradiční kyrillicí, v níž si chtějí vyměňovat SMS prostřednictvím legendárního C35. Také oni tak dosud činili pomocí programu pana Cibulky. Protože však chtějí mít své bukvy plně mobilní, zahájili projekt, který nazývají rusifikací. První plody jejich úsilí můžeme využít také my, Češi a Slováci. Lze-li klávesnicí C35 napsat celou azbuku, proč bychom obdobným způsobem nezkusili napsat těch našich pár národních ex-komprimačních znaků? Alespoň pro tu legraci, plameny ohně snad jako mistr Jan Hus zahubeni nebudeme.

Následující řešení umožňuje přímo klávesnicí mobilu psát národní znaky v textu SMS a v položkách telefonního seznamu. Úprava nemá za následek snížení funkčnosti ničeho jiného. Zůstává zachováno pravidlo vzájemné kompatibility veškerých úprav zveřejněných na těchto stránkách.

Copyright © DarkBear & Co.

Varování: Tato zábava je vhodná pouze pro pokročilé uživatele!
Nejsem bohužel časově schopen řešit Vaše případné problémy.


Úprava na Vaše riziko:

 1. Stáhněte si archiv obsahující následující soubory:
   cracker.exe utilita Cracker v1.1 by The Corner Crackers
   cm3518cs.crk čeština a slovenština pro C/M35i fw18 lp4
   c351804.crk ruština pro C/M35i fw18 lp4
 2. Libovolným spolehlivým způsobem načtěte z mobilu do PC binární obraz fullflash (soubor *.bin dlouhý 4 194 304 byte). Soubor pojmenujte shodně se zvoleným souborem *.crk, avšak s extenzí *.bin, například cm3518cs.bin.
 3. cracker.exe, soubory *.crk a správně pojmenovanou kopii fullflash *.bin zkopírujte do společného adresáře. (Adresářová cesta by neměla být příliš dlouhá, protože cracker je skvělý, ale poněkud postarší)
 4. Spusťte cracker, vyberte zvolenou úpravu, a pak soubor fullflash (pokud není nalezen, nejspíše jste jej špatně pojmenovali)
 5. Čekejte na ohlášení Done a ukončete program.
 6. Libovolným spolehlivým způsobem flash nahrajte zpět do mobilu.

Co se tím změnilo:

Místo původních západoevropských znaků s diakritikou můžete (ale nemusíte) klávesami  9 vkládat buď azbuku nebo české, slovenské a německé národní znaky v závislosti na tom, který nacionalizační soubor *.crk jste použil. V našem příkladě (cm3518cs) je nové rozložení znaků kláves následující:

   ABC 2 ÁÄČ DEF 3 ĎÉĚ
GHI 4 Í JKL 5 ĹĽ MNO 6 ŇÓÔÖ
PQRS 7 ŔŘŠ TUV 8 ŤÚŮÜ WXYZ 9 ÝŽ

Význam ostatních kláves se nijak nezměnil. Použití národních znaků má (zatím) smysl výhradně pro vkládání textu SMS v ručním režimu (vypnuta T9) a pro názvy položek telefonního seznamu. Vložíte-li národní znak do jakéhokoliv jiného textu, bude tento znak po uložení zobrazován jako znak "mezera". Týká se to textu alarmů, názvů profilů, záznamů stopek a podobně. A protože každé správné pravidlo má mít své výjimky, znaky ÄäÉéÖöÜü se zobrazují i v oněch nedoporučených druzích textů.
 1. SMS - Bude-li v textu SMS během odesílání nebo ukládání nějaký národní znak (jiný než ÄäÉéÖöÜü), bude celá SMS překodována do UCS2 a tím nemilosrdně (a bez upozornění) zkrácena na 70 úvodních znaků. Během psaní na tuto skutečnost nejste nijak upozorněni a mobil Vám dovolí psát obvyklých 160 znaků. Pro hrubou orientaci lze říci, že text s diakritikou může být typicky dlouhý 4 řádky. Písmo je ovšem proporcionální, takže obsahuje-li text například mnoho znaků "i", pak toto měřítko samozřejmě selže. Můžete SMS napřed uložit, uloženou zkontrolovat a teprve pak odeslat. A při této příležitosti Vás čeká další milé překvapení. Uloženou odchozí SMS kódovanou v UCS2 nelze po ukončení první editace již dodatečně editovat. A uvědomte si také, že pokud SMS kódovanou v UCS2 pošlete na telefon, který tento standard ( ! ) kódování nepodporuje, nebude přijatá SMS zobrazena správně.
  Je-li během editace zapnut režim T9, jsou nabízena slova z původní databáze, tedy bez diakritických znamének. Pokud slovo není nalezeno a přejdete do režimu T9 ručně, nemůžete do databáze doplňovat nová slova s diakritickými znaménky. Národní znaky jsou totiž považovány za oddělovače slov. Můžete však bez problémů přidávat jako dosud nová slova bez diakritiky.
  Praktické závěry
  • Chcete-li napsat normální 160 znakovou SMS s využitim T9, jednoduše do ní nevkládejte žádné znaky s diakritickými znaménky (ÄäÉéÖöÜü nejsou na závadu).
  • Chcete-li napsat hezkou SMS s diakritikou, vypněte dočasně T9 dlouhým stiskem hvězdičky a omezte délku textu na 70 znaků (cca 4 řádky).
   Chcete-li přitom mít jistotu, můžete zprávu napřed uložit, uloženou zkontrolovat a teprve pak odeslat vyzkoušenému příjemci
   (Pokud vyzkoušený příjemce strká svou SIMKu do nevyzkoušených mobilů, jistotu nemáte ani pak).
 2. Telefonní seznam není setříděn v souladu s pravidly slovníkového třídění, znaky s diakritikou jsou zatřiďovány až za základní znaky (na problému se pracuje). Navíc zkrácení délky řetězce je v telefonním seznamu již poměrně dost omezující.
 3. Chybička - Bohužel, kód znaku Ŕ (slovenské dlouhé R) je sice vkládán správně, ale na displeji je zobrazen pouze tečkou. Vložíte-li jej do textu SMS, bude odeslán normálně jako všechny ostatní znaky, takže pokud příjemce jeho zobrazení podporuje, zobrazí se zde normálně. Jde o chybu firmy Siemens AG a proto jsme za trest potlačili znak německého ostrého S (které se podle nových pravidel německého pravopisu již nemá používat, zakázal to tuším zase nějaký koncil)
Pro rusky hovořící národy má rusifikace skutečně smysl, zatímco počeštění a poslovenštění je vlastně za daných okolností spíše diskutabilní okrasa. Jenže když jsem viděl, že to lze, odolat jsem prostě nemohl. Chleba to přece nežere, maximálně si můžeme naflashováním onoho Czech'n'Slovak konečně definitivně zničit mobil.

Podrobnosti a aktuální informace ohledně ruštiny
a stavu dalšího vývoje hledejte na
http://forum.siemens-club.ru/

Děkuji na tomto místě DarkBearovi za pohotové zuniverzálnění rusifikačních principů, které se tím staly snadno zneužitelné k postředoevropštění :-)
Vděčný jsem také kuforovi za jeho trpělivost zejména při pátrání po tajuplném středoevropském znaku Ŕprazvláštní příloha


Funkčnost souborů uvedených nad čarou jsem dlouhodobě osobně testoval. Soubory, které si lze stáhnout zde pod čarou, jsem osobně netestoval a ohlasy jiných uživatelů jsou různorodé. Někteří ohlásili úspěch, jiní ne. Původně jsem se proto rozhodl soubory, které jsem netestoval osobně, zcela vypustit. Když jsem to však učinil, bylo mi za to těmi úspěšnými uživateli zdvořile vyčiněno. Neumím posoudit, zda příčiny oněch ojedinělých neúspěchů jsou subjektivního nebo objektivního charakteru. Obojí je možné, ale můj osobní názor je, že jde o chyby flashování. Zcela šalamounsky tyto soubory zpřístupňuji, avšak s ještě nižší zárukou, než žádnou.

Takže dobrodružnější povahy si mohou stáhnout tyto mnou netestované soubory

 cm3524cs.crk čeština a slovenština pro C/M35i fw24 lp4
 c352404.crk ruština pro C/M35i fw24 lp4

 s3518cs.crk čeština a slovenština pro S35i fw18 lp4
 s351804.crk ruština pro S35i fw18 lp4

 s3520cs.crk čeština a slovenština pro S35i fw20 lp4
 s352004.crk ruština pro S35i fw20 lp4

Pro firmware vyšší než 18 nezapomeňte přepočítat CRC programem siemcrc